Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนและการวิเคราะห์ภัยคุกคามความมั่นคงด้านยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

pll_content_description

การประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนและการวิเคราะห์ภัยคุกคามความมั่นคงด้านยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอก ชยากร เทศะบำรุง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนและการวิเคราะห์ภัยคุกคามความมั่นคงด้านยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 เภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านยาเสพติด ครั้งนี้ด้วย

TOP