Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประเมินประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2564

pll_content_description

การประเมินประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กำหนดลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา 09.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองศรีสะเกษ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ
เวลา 10.30 น. ติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ และนำเสนอผลลัพธ์ การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 28 ศรีสะเกษ ยโสธร
เวลา 13.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เวลา 14.30 น. ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่ง คณะกรรมการประเมินประกวดฯ ประกอบด้วย นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงแรงงาน และนางนันทนา ศรีพินิจ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางตะวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งนี้ด้วย

TOP