Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส การสร้าง/ช่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

pll_content_description

กิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส การสร้าง/ช่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้นำฝ่ายท้องที่ท้องถิ่น ร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีบ้าน ที่มั่นคงแข็งแรงน่าอยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “เฮือนดี ๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” ฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 หลัง โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนฝ่ายท้องที่ท้องถิ่น ต่างได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้ ที่จำเป็น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งปันความสุขร่วมกัน ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ได้มีบ้านดี ๆ อยู่อาศัย
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP