Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 12 พฤศจิกายน “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย”

pll_content_description

กิจกรรมเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 12 พฤศจิกายน “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย”

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 12 พฤศจิกายน “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย” ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษโดยได้รับเกียรติจาก นายธนกฤช จิริวิภากร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และนายปริโชติ จารุรัชกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขต2 อุทุมพรพิสัย มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงานและการปฏิบัติตัวในยุคนิวนอร์มอล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดศรีสะเกษ และฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ จำนวน 50 คน
ทั้งนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระกรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ด้วย

TOP