Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

งานโครงการนัดพบแรงงาน โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ฯ

pll_content_description

งานโครงการนัดพบแรงงาน โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ฯ

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานโครงการนัดพบแรงงาน โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี จ่าสิบเอกอานุภาพ ศิลประเสริฐ จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ การจัดงานฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนวัยกำลังแรงงาน ได้มีทักษะด้านอาชีพ มีงานทำ มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางตวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ ในการจัดงานฯ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

TOP