Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนธันวาคม 2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ และชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 14 หน่วยงาน เข้าตรวจสอบสถานประกอบการประเภทกิจการ ค้าไม้ ร้านอาหาร และที่พัก/รีสอร์ท ในพื้นที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้างสัญชาติไทย 92 คน แรงงานต่างด้าว 2 คน (จีน 2 คน) รวมเป็นแรงงาน 94 คน ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับแต่อย่างใดโดยคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561) กฎหมายประกันสังคม การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าว ภายใน 24 ชม. แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 การตรวจสุขภาพประจำปี การป้องกันอุบัติเหตุจาก การทำงาน แนะนำนายจ้างในการพัฒนาฝีมือให้กับแรงงานในสถานประกอบการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ รวมถึงแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตามหลัก DMHTTA และแนะนำแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น

TOP