Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564

pll_content_description

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อที่ประชุมได้รับทราบ อีกทั้ง ยังมีการพิจารณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่สำคัญในพื้นที่ รวมไปถึงกำหนดการจัดงานสำคัญของจังหวัดในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ที่จะถึงนี้
ทั้งนี้ นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัด ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP