Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2560

pll_content_description

        นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นางณิภร โกศัยกานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่) ชั้น 3 โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานที่ประชุม  เพื่อพิจารณาอาสาสมัคดีเด่น ผู้แทนระดับจังหวัดเพื่อเข้าประเมิน เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี 2560   ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้เสนอ นางจันทราทิพย์ คำโท อาสาส

        นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นางณิภร โกศัยกานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่) ชั้น 3 โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานที่ประชุม  เพื่อพิจารณาอาสาสมัคดีเด่น ผู้แทนระดับจังหวัดเพื่อเข้าประเมิน เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี 2560   ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้เสนอ นางจันทราทิพย์ คำโท อาสาสมัครแรงงานตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ เข้าร่วมพิจารณาในครั้งนี้ด้วย


ภาพการประชุม

 

 

 

TOP