Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

       ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น  2 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายธวัช สุระบาล) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีแรงงานจังหวัดฯ (นส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ สรุปสาระสำคัญ  1.

       ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น  2 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายธวัช สุระบาล) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีแรงงานจังหวัดฯ (นส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ สรุปสาระสำคัญ  1. รับทราบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบปี 2560 รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2559 –กรกฎาคม 2560) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  2. แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ (งบพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) จำนวน 1,683,400 บา 1) กิจกรรมเพิ่มทักษะฝีมือสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์ขนมดอกลำดวนเชิงสร้างสรรค์ 227,400 บาท  2) กิจกรรมส่งเสริมคุ้มครองและสร้างวินัยแรงงานต่างด้าว 89,000 บาท  3) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบและผู้เกี่ยวข้อง 110,000 บาท  4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1,257,000 บาท  3. ข้อเสนอแนะในการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กลุ่มแรงงาน ในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ. 2562  1) ให้พิจารณากลุ่มอาชีพในชุมชนเป็นหลัก และนำมาพิจารณาว่าจะส่งเสริมอะไร ให้มีฝีมือยิ่งขึ้น  2) ไปต้องไปยึดติดว่าจะพัฒนา “ขนมดอกลำดวน” ให้เป็นขนมสัญลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ แต่ให้ไป “ค้นหา” ขนมอะไรก็ได้ ที่เป็นที่คนชอบทาน ให้พัฒนาขึ้นมา (ดีขึ้นมาด้วยตัวสินค้าเอง เช่น ทุเรียน)  3) สอบถามผู้ประกอบการในจังหวัดฯ ว่าต้องการ “แรงงาน” แบบไหน เพื่อจะได้นำไปแนะแนวให้แก่เด็กในโรงเรียนได้ และควรส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่เรียนสายอาชีพ โดยเฉพาะวิทยาลัยเกษตร เนื่องจากเป็นเมืองเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Young Smart Farmer

ภาพการประชุม

 

 

TOP