Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

pll_content_description

ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการมอบรางวัลที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook Live “สำนักงานก.พ.ร.” ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ศาลางกลางจังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางจารุวรรณี บุญมี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย

TOP