Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2561

pll_content_description


วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560/09.00น ที่ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม พล.ต.อ.อดุลย์ เเสงสิงเเก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเเรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2561 ให้เเก่ผู้บริหารระดับสูงเเละข้าราชการกระทรวงเเรงงาน โดยส่วนภูมิภาค ร่วมประชุมทาง วีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์

รมว.เเรงงานมอบนโยบายเร่งด่วน 11 ด้าน ได้เเก่ 

1.เร่งรัดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผัน ให้มีเอกสารยืนยันตัวบุคคลให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ภายใน 31 มีนาคม 2561 เป้าหมาย 1,137,294 คน โดยเบื้องต้นเเนะนำให้มีการตั้งศูนย์บูรณาการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการลงทะเบียนเเละการพิสูจน์สัญชาติ การเปลี่ยนนายจ้างหรือทุกขั้นตอนในการจัดระเบียบเเรงงานให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว

2.ผลักดันและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายด้านแรงงาน ตาม.IUU.Fishing และป้องกันมิให้มีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

3.เเก้ปัญหาการหลอกลวงเเรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย เช่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

4.ส่งเสริมให้นายจ้างเเละสถานประกอบการรับคนพิการเข้าทำงานในรูปแบบประชารัฐ ในอัตราส่วน 100 : 1 ตามกฎหมายกำหนด

5.เร่งรัดกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงเพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น 

6.ขับเคลื่อนนโยบาย safety thailand ภายในสถานประกอบการ 

7.ผลักดันเเรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง 

8.ยกระดับทักษะฝีมือเเรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายในยุคไทยเเลนด์ 4.0 

9.เพิ่มขีดความสามารถเเรงงานไทยที่ไปทำงานที่ต่างประเทศให้มีสมรรถนะสูง เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน

10.ผลักดันการสร้างหลักประกันสังคมที่เป็นธรรม เท่าเทียมเเละทั่วถึง  

11.ยกระดับสายด่วน 1506 ให้สามารถเป็นเครือข่ายหลักเเละเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์สายด่วนอื่นของกระทรวงแรงงานได้ทั่วประเทศ 


ส่วนนโยบายระดับพื้นที่ (Area Based)ให้จัดระบบการทำงานที่เชื่อมโยงเเละบูรณาการร่วมกันใน 4 ด้าน คือ

1.ให้เเรงงานจังหวัดเป็นตัวเเทนในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในระดับพื้นที่ เพื่อใหัเกิดเอกภาพ

2.ให้เเรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการการทำงานหน่วยงานในสังกัดเเละภาคีเครือข่าย 

3.ให้จัดทำเเผนปฏิบัติการรายจังหวัด (Action Plan) โดยแรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก

4.ให้สำนักงานเเรงงานจังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านเเรงงาน และมีฐานข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ขณะเดียวกันต้องมีนโยบายบริหารการพัฒนา โดยเน้นความมีเอกภาพ โดยเเบ่งเป็น 6 ด้าน ได้เเก่ 

1.ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเเรงงาน(ศปก.รง.)ระดับกรมเเละพื้นที่ 

2.พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ และมีบุคลิกภาพที่ดี และมีความชำนาญเฉพาะด้านในลักษณะมืออาชีพ

3.เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลเเรงงานเเห่งชาติ 

4.เร่งรัดการออกกฎหมายสำคัญเเก้ไขปัญหาเเรงงาน 11 ฉบับ 

5.ยกระดับกระทรวงเเรงงานให้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล

6.จัดสวัสดิการสำหรับบุคลากร เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเริ่มลงมือทำทันทีตามนโยบายเร่งด่วน 11 ด้านเเละจะมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง หากผิดพลาดต้องรับผิดชอบ โดยไม่ได้กำหนดกรอบเวลา เเต่ย้ำว่าต้องให้สำเร็จต่อเนื่อง ส่วนปัญหานายหน้าเเรงงานเรียกรับส่วยซึ่งมีจำนวนมากในหลายจังหวัด โดยเฉพาะที่ภูเก็ต จะมีการตั้งทีมงานลงไปเก็บข้อมูลเเละจัดการปัญหา

ภาพการประชุม

 

 

TOP