Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ผ่าน VDO.Conference

pll_content_description

ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ผ่าน VDO.Conference

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ผ่าน VDO.Conference จากห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงาน เพื่อรับทราบความคืบหน้า ติดตามประเมินผล และปัญหาอุปสรรคการดำเนินการของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565)
2. รายงานสถานการณ์การแจ้งเบาะแสการถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ต้านแรงงานระดับจังหวัด
3.การประกาศผลให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OFT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. รายงานการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 110 รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม ด้านแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565
5. รายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่าน VDO.Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษด้วย

TOP