Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

pll_content_description

 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรง<span style="font-fa

 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยแรงงานจังหวัดฯ (น.ส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ (นายสรรชัย ชอบพิมาย) รก.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ (นางรังสินี บุญทน) รก.ประกันสังคมจังหวัดฯ (นางสาวกาญจนา ทองสิงห์) และผู้แทนสำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 สาระสำคัญ


1. ผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมสำคัญในเดือนตุลาคม 2560 และแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 ทั้งงบปกติของหน่วยงาน และแผนบูรณาการ ดังนี้

– แผนตรวจบูรณาการการค้ามนุษย
์ด้านแรงงาน

– แผนบูรณาการการป้องกันและแก
้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

– แผนบูรณาการโครงการพัฒนาและ
ยกระดับฝีมือแรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดปี 2561)

– โครงการ 3 ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิ) ของนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 23 โรงเรียน/
มีบริษัทมาสัมภาษณ์งาน 4 บริษัท ได้แก่ เซ็นทรัล /ไมเออร์ ฟู๊ด /Sharp เป็นต้น นักเรียนมีงานทำทันที 140 คน และสามารถเริ่มทำงานได้เมื่อจบ ม.6 แล้ว

– โครงการจัดทำฐานข้อมูลแรงงา
นที่มีทักษะพิเศษ เพื่อเป็นข้อมูลให้สถานประกอบการพิจารณาประกอบการจ้างงานต่อไป

2. การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบฯ 2561

(1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโ
ครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เพื่อรับมอบนโยบาย/แนวทางของจังหวัดฯ

(2) แต่งตั้งคณะทำงานฯ ชุดย่อย เพื่อเข้าไปรณรงค์ ส่งเสริม ให้ สปก.จัดตั้งชมรมฯ/
ศูนย์เพื่อนใจ 

เป้าหมายเพิ่มจากปี 2560 จำนวน 2 แห่ง 

(3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒ
นาชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดศรีสะเกษ

(4) เสริมสร้างความเข้มแข็ง (แบบเข้มข้น) แก่ชมรมฯ ที่จะเป็นตัวแทนจังหวัดฯ ไปประกวดระดับภาคอีสานในเดื
อนกุมภาพันธ์ 2561 ที่จังหวัดขอนแก่น

(5) ศึกษาดูงาน สปก. ที่ประสบผลสำเร็จ (คทง.+ผู้แทนชมรมฯ)

(6) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (โบชัวร์ + Spot)

ภาพการประชุม

 

 

 

TOP