Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และการจัดทำโครงการสำคัญของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และการจัดทำโครงการสำคัญของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. 5 เสือกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยสำนักแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และการจัดทำโครงการสำคัญของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 โดยมี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ ผ่านมุมมองตัวชี้วัด” และหัวข้อ “การออกแบบโครงการเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน” พร้อมทั้งนำเข้าสู่กระบวนการ Workshop การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอ โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินของ ศสช.
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ และนางสาวสุพัตรา ลุสำเร็จ นักวิชาการแรงงาน ร่วมรับฟังการบรรยาย และเข้ากระบวนการWorkshop ในครั้งนี้ด้วย

TOP