Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 5 เสือ เขตสุขภาพที่ 10

pll_content_description

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 5 เสือ เขตสุขภาพที่ 10

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ศรี นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 5 เสือ เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ สนับสนุนให้สถานประกอบการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 มีการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตามแนวทางชุดความรู้ 10 packages ตลอดจนมีการเฝ้าระวังสุขภาพ และการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
โดยมี นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและบรรยายแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ ปีงบประมาณ 2565

TOP