Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 โดยมี นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และผลของการจัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจฯ หลักสูตร 12 วัน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เสพยาได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมและสามารถลด ละการใช้ยาเสพติดจนสามารถหยุดหรือเลิกยาเสพติดได้
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP