Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

“พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

pll_content_description

       ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายธวัช สุระบาล) นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในงานมีการจัดนิทรรศารเฉลิมเกียรติ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกร

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นวัน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” และปีนี้ ครบรอบปีที่ 60 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งเป็นวันที่ในหลวง ร.9 ทรงมีพระราชดำริในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไข ปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

และยังครบรอบปีที่ 12 นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง” กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ในส่วนของสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ มีแรงงานจังหวัด (นส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) และบุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ นางจารุวรรณี บุญมี จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางตะวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

ภาพกิจกรรม

 

 

 

TOP