Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

มอบใบเกียรติบัตร เงินรางวัล แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

 วันอังคารที่ 6 มีนาคม 25561 เวลา 08.00 น.บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (สาขาศรีสะเกษ)

ผวจ.ศก. มอบหมายให้รอง ผวจ.ศก. (นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล) มอบใบเกียรติบัตร 
เงินรางวัล นโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดศรีสะเกษ แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (สาขาศรีสะเกษ) (BSCM) ที่ได้รับรางวัลระดับ “ดีเด่น” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของบริษัทฯ และเตรียมการไปประกวดต่อในระดับประเทศที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ต่อไป

ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ แรงงานจังหวัดฯ จัดหางานจังหวัดฯ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และรักษาการประกันสังคมจังหวัดฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ดังกล่าว

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 
TOP