Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

“รับคำร้องกรณีขอให้ติดตามเงินค่าภาษีไต้หวันส่วนที่จ่ายไว้เกิน”

pll_content_description

“รับคำร้องกรณีขอให้ติดตามเงินค่าภาษีไต้หวันส่วนที่จ่ายไว้เกิน”

วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายนางดารณีย์ ผกาพันธ์ พนักงานธุรการ ส ๔ รับคำร้องขอให้ติดตามเงินค่าภาษีไต้หวันส่วนที่จ่ายไว้เกินกรณีคนงานไทยไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน นายสุวรรณ สำราญรื่น ซึ่งเป็นชาวตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยบริเวณด้านหน้าสำนักงาน มีการเตรียมเจลกอฮอล์ สำหรับล้างมือให้กับผู้มาติดต่อราชการ และต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

TOP