Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

“รับคำร้องติดตามสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน”

pll_content_description

“รับคำร้องติดตามสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน”
วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๕๐ น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางดารณีย์ ผกาพันธ์ พนักงานธุรการ ส ๔ รับคำร้องให้กับทายาทแรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศไต้หวันแล้วเสียชีวิต ขอให้ติดตาม
สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ซึ่งเป็นชาวอำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ มีมาตรการให้ผู้มาติดต่อราชการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยและมีการเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

TOP