Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

รับคำร้องติดตามสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพไต้หวัน

pll_content_description

“รับคำร้องติดตามสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพไต้หวัน”

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายนางดารณีย์ ผกาพันธ์ พนักงานธุรการ ส 4 รับเรื่องแรงงานไทยที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน มายื่นเอกสารในการติดตามสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ซึ่งเป็นชาวอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เบื้องต้นได้แจ้งให้แรงงานไทยที่มาติดต่อทราบว่าแรงงานต่างชาติที่มีสิทธิ รับสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน และมีสิทธิเมื่ออายุครบตามปีที่เกิดของสมาชิก (พ.ศ.) ทั้งนี้ แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานไต้หวันประเภทงานในครัวเรือนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

TOP