Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

รับฟังการแถลงแผนปฏิบัติงานปี2561 ของกระทรวงแรงงานผ่าน ระบบVDO. Con.

pll_content_description

     วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.ณห้องประชุมสนง.แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

     วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.ณห้องประชุมสนง.แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงแรงงาน ดังนี้ – ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายจรินทร์ จักกะพาก) ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมฯ และแถลงแผนปฏิบัติงานปี 2561 ภาพรวม – รองปลัดกระทรวง(นางเพชรรัตน์ สินอวย:แถลงในนามสนง.ปลัดกระทรวง)/อธิบดีกรมการจัดหางาน/อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/อธิบดีกรมสวัสดืการและคุ้มครองแรงงาน/เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม/สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (องค์การมหาชน)แถลงแผนฯ ของแต่ละหน่วย -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบแนวทางฯ และปิดการประชุม เวลา16.30 น.

ภาพการประชุม
 

 

 

TOP