Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเชิงรุกสร้างการรับรู้และวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง

pll_content_description

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะเลขานุการชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางนารี โกเจริญ ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสุภาวดี ส่องเมืองสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นางทัศนีย์ ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นายศรันย์ จันทร์พวง ผู้แทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวเสาวนีย์ โคตะมา ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเชิงรุกสร้างการรับรู้และวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าใช้แอปพลิเคชั่น หมอชนะ ไทยชนะ พร้อมทั้งแจกหน้ากากผ้า ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษและกันทรลักษ์ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ (1) บริษัท หจก.ทวีผลก่อสร้าง แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา (อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง) จำนวน 69 คน (2) หจก. โรงสีตั้งไพบูลย์ แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา จำนวน 3 คน (3) บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด แรงงานต่างด้าวรวม 10 คน สัญชาติกัมพูชา จำนวน 4 คน สัญชาติลาว จำนวน 6 คน (4) บจก. ซีพีเอส สตาร์ช สาขาศรีสะเกษ แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 15 คน (อยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร) รวมลูกจ้างต่างด้าวทั้งสิ้น 97 คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

TOP