Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

pll_content_description

ศรีสะเกษตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นำชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการกำลัง จำนวน 14 หน่วยงาน เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ประเภท สถานศึกษา จำหน่ายแก๊ส โรงบรรจุก๊าซ จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ผู้รับใช้ภายในบ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองและอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 6 แห่ง ลูกจ้างสัญชาติไทย 111 คน ลูกจ้างต่างด้าว 32 คน รวมลูกจ้าง 143 คน พบกรณีสถานประกอบการจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดศรีสะเกษ 2 แห่ง และพบสถานประกอบการ ค้างจ่ายเงินประกันสังคม ซึ่ง ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และ สำนักงานประกันสังคม เชิญพบเจ้าหน้าที่ตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย และแรงงานบังคับ โดยคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 กฎหมายประกันสังคม การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าว ภายใน 24 ชม. แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 การตรวจสุขภาพประจำปี การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน แนะนำนายจ้างในการพัฒนาฝีมือให้กับแรงงานในสถานประกอบการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ รวมถึงแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจกหน้ากากผ้าให้กับนายจ้าง-ลูกจ้าง และแนะนำแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 ) เป็นต้น

TOP