Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

สรจ.ศรีสะเกษ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานครั้งที่ 5/2560

pll_content_description

       ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  (นายธวัช สุระบาล) มอบหมาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายเมธี สุพรรณฝ่าย) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะอนุกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 5/2560 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

 

1. ความคืบหน้าของการดำเนินงานของงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2560 (เพิ่มเติม) พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการค้าการลงทุนและบริการของจังหวัดศรีสะเกษ วงเงิน 1,784,200 บาท ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างหักล้างเงินยืม

2. เปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ร่วมกับเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้มของอำเภอเมืองศรีสะเกษ ณ ห้าง Big c สาขาศรีสะเกษ ให้บริการ 10.00- 17.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เริ่มให้บริการด้านแรงงานตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

3. ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทุกคนเรียนภาษาอังกฤษผ่าน App. Echo English ซึ่งเป็น App. ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและประชารัฐ มีทั้งหมด 200 บทเรียน

4. นายนรินทร์ จันทร์เทศ อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5. การตรวจการราชการของผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) รอบที่ 3 วันพฤหัสบดีที่3 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

6. การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดศรีสะเกษ (เป็นศูนย์ฯ ที่เป็นภาพรวมกระทรวงแรงงานที่ร่วมดำเนินการเรื่องแรงงานต่างด้าว) /การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดศรีสะเกษ (เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์เฉพาะกิจฯ)

– สถานที่ตั้ง : ตั้ง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

– วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสถานที่รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน และไม่มีใบอนุญาตทำงาน โดยทำงานกับนายจ้างอยู่แล้ว ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560

– ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 (รวม 15 วัน) ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

– ขั้นตอนการดำเนินการ นายจ้างยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นผ่าน Internet WWW.doe.go.th หรือที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายจ้างหรือผู้ยื่นจะได้รับ “ใบรับคำขอ Receipt Form” เป็นหลักฐานรอการนัดหมาย เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างภายใน 30 วัน (8 สิงหาคม – 6 กันยายน 2560) 

*การดำเนินการครั้งนี้ มิได้ใช้มาตรการทางกฎหมายเอาผิดแก่นายจ้างและคนต่างด้าวแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว*

 

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP