Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

สรจ.ศรีสะเกษ ให้ความรู้ ให้บริการด้านแรงงานแบบเคลื่อนที่/จัดบูท/จัดเวทีเสวนา (รุ่นที่ 6)

pll_content_description

 จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560/ เวลา 09.00 น./ ให้ความรู้ ให้บริการด้านแรงงานแบบเคลื่อนที่/จัดบูท/จัดเวทีเสวนา (รุ่นที่ 6)

ผวจ.ศก.(นายธวัช สุระบาล) มอบหมายนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ (นายนพ พงศ์ผลาดิสัย) เป็นประธานพิธีเปิดอบรม

• โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด ปี 2560 (เพิ่มเติม) 

• กิจกรรมหลัก : พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการค้าการลงทุนและบริการ 

• กิจกรรมย่อย : การอบรมให้ความรู้/ให้บริการด้านแรงงานแบบเคลื่อนที่/จัดบูท/จัดเวทีเสวนา 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ (เป็นรุ่นที่ 6/8 ของกิจกรรม)

 

โดยนางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ได้แก่ อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) เครือข่ายด้านแรงงาน และแรงงานนอกระบบในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ภาคเช้า 

1. บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาแรงงานและส่งเสริมการค้าชายแดน โดยนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ

2. การประชาสัมพันธ์เรื่อง Prompt Pay /กองทุนการออมแห่งชาติ โดยผู้แทนจาก สนง.คลังจังหวัดศรีสะเกษ

3. การบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การพัฒนาอาชีพ การเตรียมตัว/การขับเคลื่อนแรงงานไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยวิทยากรภาคประชาชน /ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดศรีสะเกษ (ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์) ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ 

ภาคบ่าย : การอภิปรายกลุ่มหัวข้อ “บทบาทและภารกิจหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดศรีสะเกษ และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ” โดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดศรีสะเกษหรือผู้แทน

 

ภาพการอบรม

 

 

 

 

 

TOP