Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ “รับคำร้องติดตามสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพไต้หวัน”

pll_content_description

“รับคำร้องติดตามสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพไต้หวัน”


วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๕ น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายนางดารณีย์ ผกาพันธ์ พนักงานธุรการ ส ๔ รับเรื่องแรงงานไทยที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน มายื่นเอกสารในการติดตามสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพจากกองทุน
ประกันภัยแรงงานไต้หวัน ซึ่งเป็นชาวอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เบื้องต้นได้แจ้งให้แรงงานไทยที่มาติดต่อทราบว่าแรงงานต่างชาติที่มี
สิทธิรับสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน และมีสิทธิเมื่ออายุครบตามปีที่เกิดของสมาชิก (พ.ศ.) ทั้งนี้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานไต้หวันประเภทงานในครัวเรือน
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

TOP