Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รับคำร้องเพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ (แทจิกึม) จากการไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี

pll_content_description

“สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รับคำร้องเพื่อติดตามสิทธิประโยชน์
(แทจิกึม) จากการไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางดารณีย์ ผกาพันธ์ พนักงานธุรการ ส ๔ รับคำร้องของทายาท เพื่อติดตามสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินรางวัลสิ้นสุดการทำงาน (แทจิกึม) ของผู้เสียชีวิตจากการไปทำงานที่
สาธารณรัฐเกาหลี (วีซ่า E-๗) ซึ่งเป็นชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

TOP