Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ “ให้คำปรึกษาการติดตามสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพไต้หวัน”

pll_content_description

“ให้คำปรึกษาการติดตามสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพไต้หวัน”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๕ น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัด
ศรีสะเกษ ได้มอบหมายนางดารณีย์ ผกาพันธ์ พนักงานธุรการ ส ๔ ให้คำปรึกษาการติดตามสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันแก่แรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานในไต้หวัน ซึ่งเป็นชาวอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้แจ้งให้แรงงานไทยที่มาติดต่อทราบว่าแรงงานต่างชาติที่มีสิทธิ
รับสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันและมีสิทธิเมื่ออายุครบ
ตามหลักเกณฑ์อายุผู้มีสิทธิ์ ทั้งนี้ แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานไต้หวันประเภทงานในครัวเรือนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

TOP