Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ออกตรวจติดตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

 

 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล) และ “คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ แรงงานจังหวัดฯ (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) / จัดหางานจังหวัดฯ (นายเที่ยง ดอกกระโทก) /ผอ.สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ (นายสรรชัย ชอบพิมาย) /รก.ประกันสังคมจังหวัด (นส.กาญจนา ทองสิงห์) /ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด /ผู้แทนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ /นางตะวันภร กุลพัฒน์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE /และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานฯ ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ร่วมกับผู้บริหารของบริษัท จำกัด บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด สาขาศรีสะเกษ 

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้วางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับบริษัท จำกัด บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ในการเตรียมการเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปปรับแผนการดำเนินงานของชมรมฯ ให้เข้ากับช่วงเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยในปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางการพัฒนาชมรม /สิ่งที่ต้องการให้จังหวัดศรีสะเกษส่งเสริม สนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ของบริษัทฯ เป็นต้น

เวลา 14.00 น. คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของบริษัทจำกัด โตโยต้าศรีสะเกษ (อำเภอเมือง) เนื่องจากพิจารณาแล้ว บริษัทจำกัด โตโยต้าศรีสะเกษ ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ สาขาอำเภอเมือง อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอราษีไศล และสาขาอำเภอกันทรารมย์ เป็นบริษัทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ปี 2560 มีฐานในการดำเนินงาน/ต่อยอดการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ได้เป็นอย่างดี
ซึ่งผู้บริหารฯ ของโตโยต้าฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONEฯ และจะเริ่มขับเคลื่อนการดำเ
นินงานฯอย่างเป็นรูปธรรมต่อ
ไป

ภาพกิจกรรม

 

 

 

TOP