Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

เตรียมความพร้อมในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ปี 2560

pll_content_description

 จังหวัดศรีสะเกษ

พ.18 มค.60/16.30 น./เตรียมความพร้อมในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 

ปี 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 ของบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด สาขา ศรีสะเกษ

 

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และนางตวันภร  กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการประกวดชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 ของบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด สาขา ศรีสะเกษ ซึ่งจะประกวดฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

 

โดยได้เน้นย้ำรูปแบบการประกวดระดับภาค ซึ่งใช้วิธีการนำเสนอผลการดำเนินงานบนเวทีเพียงอย่างเดียว ได้แก่

1. ผู้นำเสนอบนเวที ไม่เกิน 4 คน

2. เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10 นาที

3. วิธีการนำเสนอ 

3.1 อาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คือ บรรยายโดยบุคคลเป็นหลัก (ใช้สื่อ Powerpoint ภาพเพียงเพื่อประกอบการบรรยายตลอดระยะเวลาที่บรรยายหรือเพียงบางช่วงเท่านั้น) หรือ การบรรยายโดยบุคคลไม่น้อยกว่า 5 นาที ส่วนที่เหลือเพิ่มเติมด้วยสื่อ VD.ทัศน์ หรือ Powerpoint ได้ไมเกิน 5 นาที ทั้งนี้ ให้ทีมชมรมฯ ไปหารือกันเรื่องรายละเอียดของรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง

 

3.2 มีเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อยืนยันสิ่งที่นำเสนอ (ให้ตัวอย่างสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ ไปเป็นแนวทาง)

 

3.3 จัดลำดับการนำเสนอโดยวิธีจับฉลาก หรือตามที่คณะกรรมการจะได้แจ้งให้ทราบ (โดยให้คัดเลือกผู้นำเสนอที่นำเสนอได้อย่างสั้น กระชับ ชัดเจน ปิดจุดอ่อนของปีที่ผ่าน ๆ มา)

 

3.4 เนื้อหาเน้นการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางของโครงการที่ถูกต้อง ชัดเจน โดยให้ประมวลกิจกรรมออกเป็นหมวดหมู่/จัดทำเอกสาร/นำเสนอให้ชัดเจน

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

TOP