Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

เยี่ยม ชมรม TO BE NUMBER ONE บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน)

pll_content_description

    วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาววิไลวรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางตวันภร กุุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี คุณพรสวรรค์ สุจิวรณ์ หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ ให้การต้อนรับ และให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี และชมรมฯ ยังยืนที่จะดำเนินงานชมรมอย่างต่อเนื่อง 

    วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาววิไลวรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางตวันภร กุุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี คุณพรสวรรค์ สุจิวรณ์ หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ ให้การต้อนรับ และให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี และชมรมฯ ยังยืนที่จะดำเนินงานชมรมอย่างต่อเนื่อง 
เพราะทำแล้วเกิดประโยชน์ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง

 

ภาพกิจกรรม

 

 

TOP