Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง การเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก มีที่อยู่ตามบัตรประชาชนซึ่งระบุว่าอยู่นอกพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 34 ราย

pll_content_description

       เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก มีที่อยู่ตามบัตรประชาชนซึ่งระบุว่าอยู่นอกพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 34 ราย ซึ่งตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2867/2564 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 33) ข้อ 1 ผู้ที่เดินทางเข้าในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ข้อ 2 ผู้ที่เดินทางเข้าในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และให้กักตัวในที่พักอาศัยในบ้านหรือในสถานที่ที่ทางราชการ
จัดให้ เป็นเวลา 14 วัน และข้อ 3 ผู้ที่เดินทางเข้าในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ แต่ไม่ต้องกักตัวฯ

                   จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก มีที่อยู่ตามบัตรประชาชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (กรุงเทพฯ  นนทบุรี  และนครราชสีมา)  ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษข้างต้น ในกรณีผู้ที่รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ครบ 2 เข็ม หรือครบโดส ตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้ว 14 วัน หรือผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาแล้วไม่เกิน 90 วัน ฯลฯ  หรือกรณีที่พำนัก ณ จังหวัดศรีสะเกษอยู่แล้ว หรือเดินทางมาพำนักและกักตัวเกิน 14 วันแล้ว ขอให้มีหนังสือรับรองจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่มายื่นต่อเจ้าหน้าที่
คุมสอบ ในวันสอบเพื่อประกอบการอนุญาตเข้าสอบด้วย

TOP