Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนางตวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ

pll_content_description

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนางตวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นางตวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564) ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด

TOP