Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11/2566 ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10/2566

pll_content_description

โครงการกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11/2566 ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10/2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโทะ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการออกหน่วยลงพื้นที่ให้บริการประชาชน อำนวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนในพื้นที่ โดย นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นำงานบริการด้านแรงงาน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ออกให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด จำนวน 450 คน
การออกหน่วยฯ ให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจาก นายอรรถทวี อินทร์แก้ว อาสาสมัครแรงงาน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ คอยอำนวยความสะดวกในการออกหน่วยฯ เป็นอย่างดี

TOP