Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 7

pll_content_description

    นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายใหรองผวจ.ศก.(นายสันติธร ยิ้มละมัย)้นำทีมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 7 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (วันที่สองและวันที่สาม)  เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ห

    นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายใหรองผวจ.ศก.(นายสันติธร ยิ้มละมัย)้นำทีมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 7 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (วันที่สองและวันที่สาม)  เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแซฟไฟร์ 102 อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีีนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมงจังหวัดศรีสะเกษ นายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วานิช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่( นางณิภร โกศัยกานนท์)นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการฝึกอบรม   โดยในวันที่สองและวันที่สาม เป็นการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion : PC) ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ปัญหา อุปสรรค โอกาสและประเด็นท้าทาย โครงการหรือกิจกรรมที่ควรดำเนินการ ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษได้คัดเลือก Product Champion จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  2.การท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม  3.ทุเรียนภูเขาไฟ

ภาพการประชุม

 

 

TOP