Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่

pll_content_description

จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤ. 27 กรกฎาคม 256 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560


  วันนี้ เวลา 10.00 น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี หมู่ 1 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาได้เข้าถึงการช่วยเหลือ

  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

  1. การให้บริการความรู้ด้านวิชาการเกษตรแบบครบวงจร 

  2. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

  3. การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 14 คลินิก

  4. การประกวดผลผลิตทางการเกษตร 

  นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม Kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้นาฝ่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติอีกด้วย 

  จากนั้น ได้ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการจากภาครัฐ โดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน 


  ทั้งนี้สนง.แรงงานจังหวัดฯได้นำบริการสาธิตประกอบอาขีพการทำดอกไม้จันทน์ด้วย

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

TOP