Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 5/ 2564 จังหวัดศรีสะเกษ

pll_content_description

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 5/ 2564 จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรกิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตร องค์การเกษตรกร สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กิจกรรมที่ 2: การอบรมสร้างการรับรู้ภารกิ03จ/จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐ รุ่นที่ 5/ 2564 ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรผลไม้ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ มี ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และได้จัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม หัวข้อ “การส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคมสู่แรงงานนอกระบบ” โดย 5 เสือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ บรรยายหัวข้อ นโยบายกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบ โดย นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล ผู้แทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ บรรยายหัวข้อ การส่งเสริมการมีงานทำ/การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน โดย จ่าสิบเอกอาณุภาพ ศิลประเสริฐ จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ บรรยายหัวข้อ การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดย นายธีรศักดิ์ บุญธรรม นิติกรชำนาญการ ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ศรีสะเกษ บรรยายหัวข้อ การพัฒนาทักษะฝีมือต่อยอดอาชีพในกลุ่มแรงงานภาคเกษตร โดย นางสุพิน ศรีเลิศ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ และบรรยายหัวข้อ การคุ้มครองและสร้างหลักประกันที่มั่นคงของแรงงานนอกระบบ โดย นางนารี โกเจริญ ประกันสังคมจังหวัด ศรีสะเกษ ต่อด้วยการบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการเกษตร แบบบูรณาการ” โดย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ การบรรยาย หัวข้อ “เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรลดล้างพิษ กายจิตผ่องใส โดย นางสาวนันทิยา คมศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็น SmartFarmer” ในจังหวัด โดยนางสิริวรรณวดี พิมพ์ทราย นักวิชาการส่งเสริมการเกตรปฏิบัติการ ผู้แทนเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ มีผู้เข้ารับร่วมการอบรม จำนวน 50 คน มีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ จำนวน 15 คน ซึ่งการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจาก นายสมบูรณ์ แสงกล้า อาสาสมัครแรงงานตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

TOP