Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2564 ในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

pll_content_description

โครงการศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2564 ในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 – 22.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ปั่นจักรยานเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา” และในโอกาสฉลองจังหวัดศรีสะเกษครบ 238 ปี คนศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน ในเขตพื้นที่ อำเภอภูสิงห์ โดยออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ผู้พิการ 9 ราย ผู้สูงอายุ 3 ราย ระยะทางการปั่นจักรยาน จำนวน 15 กม. ในการนี้ ได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของใช้จำเป็น จากเหล่ากาชาดจังหวัด ภาคเอกชน ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร. และเงินสงเคราะห์ครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างสุข สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหวัดศรีสะเกษ นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ เหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมโครงการจำนวนมาก ทั้งนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

TOP