Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

“โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง”

pll_content_description

       นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โดยมีนายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้บริหาร ผู้แทน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมในพิธีเปิดระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งเป็นจำนวนมาก 

       จังหวัดศรีสะเกษมีโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย ระบบสูบน้ำเพื่อระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ แห่ง และระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๘ แห่ง ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 4 กลุ่มเกษตรกรบ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ กลุ่มเกษตรกรบ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 1 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย และกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้รับการสนับสนุน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ แห่ง คือ บ้านสนวนตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ บ้านพงพรต หมู่ที่ 17 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย 

       การเปิดใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ประสบภัย สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการเกษตร ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 110 ครอบครัว ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นต่อไป

       ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดฯ (น.ส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

ภาพกิจกรรม

 

 

TOP