Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานสู่การพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม2564 เวลา 08.00 น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานสู่การพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมที่ 2 อบรมสร้างการรับรู้และเข้าถึงบริการด้านแรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และมีหลักประกันทางสังคมให้แก่แรงงานนอกระบบในจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดย ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บรรยาย หลักสูตร การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นางจุฑามาศ แสงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ นางธสายันธ์ มากนวล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ การบรรยาย หลักสูตร การส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง และมีความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน มีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รายใหม่จำนวน 5 ราย โดยเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ มี นายสถิตย์ โลปัตถา อาสาสมัครแรงานอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

TOP