Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

pll_content_description

      นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นางณิภร โกศัยกานนท์, นางจารุวรรณี บุญมี ,นางดารณีย์ ผกาพันธ์ และนายชาญเศรษฐ์ ภูทิพย์รัชต์ธร เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ โดยมี นางธีราพจน์ ทองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฯ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาส

      นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นางณิภร โกศัยกานนท์, นางจารุวรรณี บุญมี ,นางดารณีย์ ผกาพันธ์ และนายชาญเศรษฐ์ ภูทิพย์รัชต์ธร เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ โดยมี นางธีราพจน์ ทองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฯ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

TOP