Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม การทำแนวกันไฟในป่าชุมชนโนนใหญ่

pll_content_description

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นางตวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เป็นผู้แทน ไปเปิดการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน : การทำแนวกันไฟในป่าชุมชนโนนใหญ่ ณ บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 ตำบล อีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (4 วัน) งบประมาณ 24,000 บาท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน โดยมีนางนงค์เยาว์ สีตะริสุ อาสาสมัครแรงงานตำบลอีเซ เป็นผู้ประสานการดำเนินงานในพื้นที่

TOP