Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม : การก่อสร้างกำแพงโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ (เป๊าะมิตรภาพที่ 203)

pll_content_description

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัด ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางตวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน : การก่อสร้างกำแพงโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ (เป๊าะมิตรภาพที่ 203) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ (เป๊าะมิตรภาพที่ 203) หมู่ที่ 8 บ้านเป๊าะ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอ บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 (6 วัน) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้ประสบเดือดร้อนด้านอาชีพ ว่างงาน ขาดรายได้ รายได้ลดลง จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภัยธรรมชาติ ได้รับค่าตอบแทนการทำงาน วันละ 300 บาท จำนวน 25 คน
ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการฯ มีคณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการฯ กำกับดูแล และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และมีอาสาสมัครแรงงานตำบลบึงบูรพ์ คุณจันทร์เพ็ญ ศรีเกษ เป็นผู้ประสานการดำเนินงานในพื้นที่

TOP