Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

“ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน”

pll_content_description

“ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน”

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๔๕ น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางดารณีย์ ผกาพันธ์ พนักงานธุรการ ส ๔ ให้คำปรึกษาแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานประเทศไต้หวัน กรณีขอให้ติดตามเงินค่าภาษีไต้หวันส่วนที่จ่ายไว้เกิน และปรึกษาการยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ซึ่งเป็นชาวอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ มีการเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

TOP