Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

5 เสือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงานงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระบบสมัครใจ

pll_content_description

5 เสือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจฯ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 5 เสือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงานงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระบบสมัครใจรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตร 12 วัน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสพยาได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมและสามารถลด ละการใช้ยาเสพติดจนสามารถหยุดหรือเลิกยาเสพติดได้
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงานงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ ได้ร่วมให้กำลังใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ พร้อมร่วมมอบบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP