Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565 ...

Mol-Thailand

“ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน” ...

Mol-Thailand

ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ผ่าน VDO.Conference ...

Mol-Thailand

กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ...

Mol-Thailand

การประเมินประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ...

Mol-Thailand

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 15/2565 ...

TOP