Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงสร้างหน่วยงาน

  • นายวิชัย  เลิศภัทรนันท์

    นายวิชัย เลิศภัทรนันท์

    แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
    • นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล

      นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล

      นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
      • นางตวันภร  กุลพัฒน์

        นางตวันภร กุลพัฒน์

        นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
        • นางสาวอุทัยทิพย์  มุลกะกุล

          นางสาวอุทัยทิพย์ มุลกะกุล

          นักวิชาการแรงงาน
        • นางสาวสุพัตรา ลุสำเร็จ

          นางสาวสุพัตรา ลุสำเร็จ

          นักวิชาการแรงงาน
        • นายปฏิภาณ  ทองเพ็ชร

          นายปฏิภาณ ทองเพ็ชร

          นักวิชาการแรงงาน
        • นายเอกสิทธิ์  โพธิ์ศรี

          นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ศรี

          นักวิชาการแรงงาน
        • นางสาวพิศตะวัน  แพงศรี

          นางสาวพิศตะวัน แพงศรี

          นักวิชาการแรงงาน
        • นางสาวเกศินี  วันทอง

          นางสาวเกศินี วันทอง

          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
    • นางจารุวรรณี บุญมี

      นางจารุวรรณี บุญมี

      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
      • นางดารณีย์ ผกาพันธ์

        นางดารณีย์ ผกาพันธ์

        พนักงานธุรการ ส 4
        • นางสาวปัทมวรรณ  แก้วสง่า

          นางสาวปัทมวรรณ แก้วสง่า

          นักวิชาการแรงงาน
        • นางสาวณัฏฐ์นรี ทองคำสิงห์

          นางสาวณัฏฐ์นรี ทองคำสิงห์

          นักวิชาการแรงงาน
        • นายวุฒิชัย ศรีเกษ

          นายวุฒิชัย ศรีเกษ

          เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
        • นางเพลินพิศ รินทร

          นางเพลินพิศ รินทร

          พนักงานทำความสะอาด
        • นายชาญเศรษฐ์ ภูทิพย์รัชต์ธร

          นายชาญเศรษฐ์ ภูทิพย์รัชต์ธร

          พนักงานขับรถยนต์
TOP