Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายวิชัย เลิศภัทรนันท์

  นายวิชัย เลิศภัทรนันท์

  แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
  • นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล

   นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางตวันถร กุลพัฒน์

    นางตวันถร กุลพัฒน์

    นักวิชาการปฏิบัติการ
    • นายอรรถวุฒิ ชัยสถิตย์กุล

     นายอรรถวุฒิ ชัยสถิตย์กุล

     นักวิชาการแรงงาน
    • น.ส.เกศินี วันทอง

     น.ส.เกศินี วันทอง

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางจารุวรรณี บุญมี

   นางจารุวรรณี บุญมี

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางดารณีย์ ผกาพันธ์

    นางดารณีย์ ผกาพันธ์

    พนักงานธุรการ ส 4
    • น.ส.พิศตะวัน แพงศรี

     น.ส.พิศตะวัน แพงศรี

     เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
    • นายชาญเศรษฐ์ ภูทิพย์รัชต์ธร

     นายชาญเศรษฐ์ ภูทิพย์รัชต์ธร

     พนักงานขับรถยนต์
    • นางเพลินพิศ รินทร

     นางเพลินพิศ รินทร

     พนักงานทำความสะอาด
TOP