Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางณัฐกฤตา ดาหาร

  นางณัฐกฤตา ดาหาร

  แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
  • นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล

   นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางตวันภร กุลพัฒน์

    นางตวันภร กุลพัฒน์

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายอรรถวุฒิ ชัยสถิตย์กุล

     นายอรรถวุฒิ ชัยสถิตย์กุล

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวเกศินี วันทอง วันทอง

     นางสาวเกศินี วันทอง วันทอง

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางจารุวรรณี จารุวรรณี

   นางจารุวรรณี จารุวรรณี

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางดารณีย์ ผกาพันธ์

    นางดารณีย์ ผกาพันธ์

    พนักงานธุรการ ส ๔
    • นางสาวพิศตะวัน แพงศรี

     นางสาวพิศตะวัน แพงศรี

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
    • นายชาญเศรษฐ์ ภูทิพย์รัชต์ธร

     นายชาญเศรษฐ์ ภูทิพย์รัชต์ธร

     พนักงานขับรถยนต์
    • นางเพลินพิศ รินทร

     นางเพลินพิศ รินทร

     พนักงานทำความสะอาด
TOP