Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายวิชัย เลิศภัทรนันท์

  นายวิชัย เลิศภัทรนันท์

  แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
  • นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล

   นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางตวันภร กุลพัฒน์

    นางตวันภร กุลพัฒน์

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวอุทัยทิพย์ มุลกะกุล

     นางสาวอุทัยทิพย์ มุลกะกุล

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวสุพัตรา ลุสำเร็จ

     นางสาวสุพัตรา ลุสำเร็จ

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายปฏิภาณ ทองเพ็ชร

     นายปฏิภาณ ทองเพ็ชร

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ศรี

     นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ศรี

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวพิศตะวัน แพงศรี

     นางสาวพิศตะวัน แพงศรี

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวเกศินี วันทอง

     นางสาวเกศินี วันทอง

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางจารุวรรณี บุญมี

   นางจารุวรรณี บุญมี

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางดารณีย์ ผกาพันธ์

    นางดารณีย์ ผกาพันธ์

    พนักงานธุรการ ส 4
    • นางสาวปัทมวรรณ แก้วสง่า

     นางสาวปัทมวรรณ แก้วสง่า

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวณัฏฐ์นรี ทองคำสิงห์

     นางสาวณัฏฐ์นรี ทองคำสิงห์

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายวุฒิชัย ศรีเกษ

     นายวุฒิชัย ศรีเกษ

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
    • นางเพลินพิศ รินทร

     นางเพลินพิศ รินทร

     พนักงานทำความสะอาด
    • นายชาญเศรษฐ์ ภูทิพย์รัชต์ธร

     นายชาญเศรษฐ์ ภูทิพย์รัชต์ธร

     พนักงานขับรถยนต์
TOP