Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวอรนุช จันทรชิต

  นางสาวอรนุช จันทรชิต

  แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
  • นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล

   นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวกุลธิดา กุลพัฒน์

    นางสาวกุลธิดา กุลพัฒน์

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวพิศตะวัน แพงศรี

     นางสาวพิศตะวัน แพงศรี

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ศรี

     นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ศรี

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
  • นางจารุวรรณี บุญมี

   นางจารุวรรณี บุญมี

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางดารณีย์ ผกาพันธ์

    นางดารณีย์ ผกาพันธ์

    พนักงานธุรการ ส 4
    • นางเพลินพิศ รินทร

     นางเพลินพิศ รินทร

     พนักงานทำความสะอาด
    • นายชาญเศรษฐ์ ภูทิพย์รัชต์ธร

     นายชาญเศรษฐ์ ภูทิพย์รัชต์ธร

     พนักงานขับรถยนต์
    • นางสาวเกศินี วันทอง

     นางสาวเกศินี วันทอง

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
734
TOP